Projectes de recerca

Desenvolupament tecnològic, innovació i investigació de qualitat

Corporación Alimentaria Guissona, S.A. (CAGSA) participa en els projectes de recerca KETRENOVIN, Q-PORK, SMARTPROD i UMBILICAL, en el marc de la Comunitat RIS3CAT per una Cadena Alimentaria Sana, Segura i Sostenible (INNOÀPAT), i SMARTFARM i LIPOXIFEED de la Comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA), els quals estan fomentats per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.

Aquests projectes han estat cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb l'objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.També s’està participant en un projecte de comunicació efectiva de la integració vertical com estímul al consum de productes primaris locals (think-local) fomentat per l’IRTA i cofinançat pel departament d’Agricultura , Ramaderia, Persa i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea a través dels fons europeus agrícoles de desenvolupament rural.Projecte Comunicació efectiva integració vertical com estímul al consum de productes primaris locals (think-local)

El cooperativisme i la integració vertical (control i traçabilitat de tot el procés productiu, del sector primari al consumidor final) constitueix una alternativa de valor per a les empreses del sector primari per fer front a la fragilitat del sector agrari permetent-los posicionar-se en diferents mercats i ser més competitives.

bonÀrea Agrupa, grup de l’empresa Corporació Alimentària de Guissona (CAGSA), realitza i controla tota la cadena alimentària “del camp al plat”.

Aquest grup operatiu es centra en la transmissió al consumidor final dels valors d'una integració vertical ètica i responsable que afavoreixi el consum de productes locals i que aporti valor a l’origen del producte i a la producció primària. Amb aquest objectiu s’aborda l’ estudi del comportament del consumidor des d'un enfocament multidisciplinari focalitzat tant en les bases cognitives individuals com en les inconscients amb l’objectiu de induir canvis conatius a curt termini, especialment en la població menor de 30 anys (Generació Y o “Millennials”).

Objectiu del projecte:

Principal: Modificar la imatge de la marca bonÀrea i transmetre els valors de la integració vertical al consumidor.

Secundaris:

 • Determinar la percepció de marca i dels espais de compra bonÀrea i dels valors que transmet
 • Identificar oportunitats de millora en els espais de compra bonÀrea
 • Analitzar en profunditat com millorar l'experiència de compra a les botigues bonÀrea i com transmetre de forma efectiva els valors associats a la integració vertical
 • Realitzar accions de millora en establiments pilot i avaluar la resposta del consumidor

Descripció de les actuacions en el projecte:

 • Determinació de la percepció i la imatge de la marca bonÀrea (grups de discussió, entrevistes grupals i individuals, estudis d’intervenció)
 • Anàlisi en profunditat sobre com millorar l’experiència de compra a les botigues bonÀrea (estudi etnogràfic)
 • Avaluació de la resposta del consumidor després de realitzar accions de millora en establiments pilot (disseny, avaluació i validació mitjançant mesures explícites i implícites)
 • Difusió dels resultats

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
Projecte - Estratègies sectorials per a la prevenció de la caudofàgia i per evitar l'escuat rutinari en porcí

La implementació dels requeriments particulars de la Directiva 2008/120/CE sobre la protecció de porcs, han estat el subjecte de diferents reunions organitzades per la UE des de 2013 amb els Estats Membres, organitzacions implicades en la producció porcina, científics i experts del sector. A partir d’aquestes trobades, la comissió ha adoptat una Recomanació (2016) per a l’aplicació de la Directiva 2008/120/EC, establint estàndards mínims per a la protecció dels porcs en relació a les mesures per reduir la necessitat de tallar cues. A partir de la publicació de la Recomanació del 2016, l’interès de la UE per tal que la implementació de la normativa fos efectiva ha estat creixent, i s’han dut a terme auditories a diversos països de la UE, entre ells Espanya.

Per tant, trobar estratègies per evitar la caudofàgia que funcionin en les condicions productives i climatològiques de Catalunya és cabdal pel sector per tal de poder donar resposta a la UE sobre si és possible evitar l’escuat rutinari en porcí.

Objectiu del projecte:

L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar en les condicions productives intensives de Catalunya l’eficàcia de diferents estratègies per a prevenir la caudofàgia, així com avaluar l’adequació dels sistemes d’avaluació de riscos que s’estan començant a aplicar actualment en les granges catalanes en relació a la seva eficàcia per evitar brots de caudofàgia, o per determinar-ne les causes. Amb aquests objectius, el projecte vol donar eines als ramaders de porcí de Catalunya per respondre a un requeriment legal, que representa un repte sectorial, però també vol aportar informació sobre si és possible no escuar de manera rutinària, la qual cosa aconseguiria un altre objectiu estratègic important a llarg termini: augmentar el benestar animal.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.
El projecte SMARTPROD

És un projecte de recerca, desenvolupament i implementació de nous productes per a la prevenció, noves estratègies vacunals i eines sanitàries per garantir el subministrament de proteïna animal de qualitat, augmentant la rendibilitat, la competitivitat i la seguretat alimentària.

Les diferents activitats englobades dins el projecte estan encaminades a aconseguir els següents objectius:

 • Augmentar la qualitat i la quantitat de proteïna animal pel consum humà, tant d'origen aviar (carn i ou), com del peix, millorant per tant la qualitat d'aliment pel consum humà.
 • Millorar el benestar, la salut animal i humana.
 • Disminuir el cost de producció de vàries espècies o categories animals, com gallines camperes, gallines ecològiques, reproductores, o altres en avicultura, i principalment el llobarro en aqüicultura.
 • Reduir el consum d'antibiòtics, eliminant-ne el seu ús en algunes produccions concretes.
 • Fer créixer la industria, creant nous llocs de treball, principalment qualificats, i augmentar la internacionalització d'empreses catalanes.
El conjunt d’activitats del projecte tindrà un efecte positiu en la seguretat i qualitat alimentària, benestar animal i medi ambient, així com en l’augment de la disponibilitat d’aliments donat que s’incrementarà tant la productivitat com la qualitat d’aliments pel consum.El projecte Q-PORK/WP3

L’objectiu és avançar en els coneixements de noves solucions tecnològiques per a desenvolupar un nou sistema de classificació de canals a nivell d’escorxador que permeti detectar aquelles canals que presentin olor sexual. Aquesta classificació permetria assegurar una millor qualitat sensorial de la carn procedent de porcs mascles sencers. Per aconseguir l'objectiu marcat es necessari desenvolupar protocols per a la classificació de les canals a la mateixa línia de sacrifici, i desenvolupar un sistema de marcatge/identificació de les mateixes online.El projecte UMBILICAL

És un projecte d’innovació que pretén abordar alguns dels reptes actuals del sector agroalimentari com ara l’aparició de nous productes amb valor afegit, l’augment de la confiança per part dels consumidors, la reducció de l’impacte ambiental o la mitigació del malbaratament alimentari. Concretament, aquest projecte planteja la implementació d’un nou sistema productiu per la cria de vedells lactants (mamons) inspirant-se amb l’eslògan “Innovating from farm to fork”. Així doncs, el principal objectiu del projecte és crear una nova línia productiva de vedells per oferir una carn de millor qualitat, propera, saludable i sostenible, esdevenint una nova marca de carn de vedella anomenada “VITAL”. Conseqüentment, els resultats d’aquest projecte volen contribuir a impulsar el consum de carn de vedella i millorar certes condicions productives com l’estat sanitari i l’eficiència alimentària dels animals.El projecte SMARTFARM

És un projecte de recerca que vol contribuir a millorar l’eficiència de les granges catalanes tecnificant els processos productius. En el context de la ramaderia intensiva actual, en el qual s’ha de trobar un equilibri entre el cost de producció, la salut i el benestar dels animals, lligat a una producció el més eficient possible, és capital disposar d’un seguiment exhaustiu de tots els paràmetres que puguin condicionar aquest delicat equilibri.

El projecte persegueix aconseguir dades validades en temps real per facilitar la presa de decisions a peu de granja a partir d’aspectes com: el control eficient dels contaminants ambientals (amoníac), la millora de l’homogeneïtat dels lots productius (variabilitat de pes viu en porcí), la identificació precoç de malalties a través del consum d’aigua en truges lactants i la integració de dades per a la presa de decisions en el boví lleter. La finalitat, però, no és implementar tecnologia a les nostres granges, sinó identificar, monitoritzar i validar aquells paràmetres clau que ens aportin solucions rendibles a les necessitats actuals de la ramaderia.

El projecte SMARTFARM és un projecte de la COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la UE en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i gestionat per ACCiÓ.
que hi participen l'SNiBA-UAB, Vall Companys, bonArea Agupa, Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya i Ymaging.El projecte KETRENOVIN

És un projecte col∙laboratiu que posa la biotecnologia – tecnologia clau facilitadora‐ al centre del projecte per obtenir una nova generació d’ingredients aplicables al mercat de l’alimentació saludable.

Alhora, es pretén posar de manifest la necessitat d’incorporar la biotecnologia com a eina essencial per a capacitar les empreses a l’hora d’obtenir i validar ingredients per desenvolupar‐los fins a generar així nous aliments funcionals, suplements, pinsos funcionals, nous productes carnis de millor qualitat nutricional, reològica i organolèptica, que han de passar a formar part de la dieta humana i la dels animals per aportar‐los un valor afegit saludable.El projecte LIPOXIFEED

L’objectiu final del projecte és identificar i valoritzar nous subproductes grassos i subproductes rics en antioxidants naturals que puguin incorporar-se de forma segura a l’alimentació dels animals monogàstrics, millorant l’eficiència, rendibilitat i sostenibilitat de la indústria agroalimentària i al mateix temps permetre augmentar la vida útil dels aliments mentre mantenim o millorem la seva qualitat nutricional i organolèptica.

El repte del projecte consisteix en identificar, caracteritzar i testar subproductes grassos i subproductes rics en antioxidants naturals generats per la pròpia indústria agroalimentària, per tal de generar nous productes amb un elevat valor afegit que siguin d’utilitat per a l’alimentació animal, promovent la seva transformació en un sistema d’economia circular basat en el reaprofitament de recursos i la valorització de subproductes i coproductes d’origen vegetal i/o de la indústria pesquera. En darrera instància, el que pretenem és dirigir esforços cap a una producció animal optimitzada i sostenible, en línia amb les polítiques en aquest àmbit per part de la Comissió Europea.

Això es traduirà en programes d'alimentació per a animals monogàstrics (pollastres, porcs i gallines ponedores) més rendibles, dissenyant fórmules de pinso més econòmiques en base a incorporar matèries grasses i antioxidants alternatius, millorant la vida útil dels productes finals i potenciant la seva utilització per part de l'animal.El projecte JAÇ (Nou model de gestió ambiental i nutricional en granges de pollastres d’engreix per a la reducció de lesions no infeccioses)

L’objectiu principal del projecte és reduir la incidència de pododermatitis i millorar el benestar animal en les explotacions intensives de pollastres d’engreix, a través d’un nou model de gestió basat en diferents estratègies ambientals i nutricionals.

La majoria de lesions per pododermatitis que es detecten en els pollastres d’engreix són produïdes per la humitat del jaç (llit de la granja) i l’alliberament excessiu d’amoníac procedent del nitrogen present en les femtes. Per això, en aquest projecte, es planteja realitzar un estudi per establir quins materials són més adients pel jaç i com s’han de gestionar, així com establir una dieta nutricional per millorar la salut d’aquests pollastres; aquestes mesures ens permetran reduir la incidència de pododermatitis.

Actualment, la detecció de pododermatitis en els pollastres que arriben als escorxadors penalitza la qualificació dels indicadors de benestar animal. A més, les potes dels pollastres afectats no poden ser comercialitzades, amb la conseqüent reducció del rendiment econòmic de l’explotació.

Per assolir l’objectiu principal, es plantegen els següents objectius específics:

 • a) Determinar el material més adequat pel jaç, segons la mida de la partícula i les característiques d’absorció i sequedat, sense perjudicar els resultats productius.
 • b) Estudiar diferents estratègies de maneig del jaç, per mantenir-ne la sequedat i una adequada capacitat d’absorció.
 • c) Avaluar dietes nutricionals més digestibles, relacionades amb una millor salut intestinal dels pollastres d’engreix.
 • d) Transferir i divulgar els resultats del projecte en el sector, de manera que es puguin aplicar aquests coneixements a altres explotacions avícoles d’engreix.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020
BEEFCOMPOST: Optimització del procés de compostatge de fems de boví d’engreix

El projecte BEEFCOMPOST té com a objectiu final buscar una sortida a les dejeccions de les explotacions bovines d’engreix més enllà de l’aplicació directa al camp. Actualment ens trobem en un context on les condicions en les que es poden aplicar les dejeccions directament al camp seran cada cop més limitades. És per això, i dins d’un context d’economia circular es busca destinar part les dejeccions ramaderes de boví a la producció de compostatge de qualitat, per facilitar l’exportació de nutrients a d’altres zones agràries més llunyanes en forma de fertilitzants orgànics.
Per assolir aquest objectiu hi ha 2 objectius específics:

 1. Reduir les tones produïdes de fems per plaça i any en l’engreix dels vedells
 2. Millorar la qualitat del fertilitzant generat mitjançant el compostatge de fems de boví d’engreix

A més, les dades del present projecte serviran per en un futur poder estimar millor les tones produïdes de fems per plaça i any, l’efecte del seu emmagatzematge i la seva evolució durant l’any. També es vol reduir les emissions d’amoníac (gas acidificant i eutrofizant) i de gasos d’efecte hivernacle (òxid nitrós i metà), ja que:

 1. Per reduir el tonatge l’estratègia proposada està relacionada amb la reducció d’excreció de nitrogen en les dejeccions
 2. El compostatge, al ser un procés aerobi, redueix les emissions de metà
 3. L’estratègia proposada per millorar la qualitat del compostatge busca retenir el contingut de nitrogen, amb el que es redueixen les emissions d’amoníac.

Al final del projecte es disposarà d’un manual per optimitzar la gestió de les dejeccions ramaders de boví d’engreix destinades a les plantes de compostatge i s’espera convertir un residu en fertilitzant orgànic de qualitat amb un valor afegit.
Conclusions:

 1. El total de fem en un frisó sacrificat a 450 kg es troba al voltant de 2.715 kg per plaça, lluny dels 4.000 kg que consten a la legislació.
 2. La reducció del número de vedells d’engreix per corral de 20 a 14 va permetre reduir la producció de fems en un 14% i incrementar l'eficiència en un 4%, a la vegada que millora el benestar i la neteja dels animals.
 3. El tipus de palla té un efecte més important que la quantitat de palla i no es recomana palla curta, ja que no té efectes positius en la fase productiva (creixement, benestar animal, netedat) ni en la fase d’emmagatzematge (reté molta aigua, augmenten emissions).
 4. Es confirma que l'etapa de major emissió de nitrogen és l'emmagatzematge en el femer (al voltant d’un 16%). Concretament, durant les primeres 4 setmanes d’emmagatzematge és quan es donen la majoria de canvis (humitat, canvis concentració de C, N...) i s’inicien les emissions de gasos (òxid nitrós i metà). Les emissions durant l’emmagatzematge és poden reduir amb l’acidificació i amb el subministrament de palla que actualment es realitza.
 5. Per optimitzar el compostatge s’ha vist que és important augmentar la humectació (més quantitat d'aigua per volteig) i l'addició d'un material estructurant (serradura). Com a conseqüència, hi ha una major activitat biològica que es reflecteix en una major reducció de la massa de matèria, però major emissió d’amoníac


“Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

KapPA: Cap a la desmedicalització del Porcí mitjançant estratègies nutricionals alternatives a antibiòtics/antimicrobians

Avui en dia és imprescindible abordar la desmedicalització del pinso en la producció porcina en la fase del deslletament. Ara bé, el fet de retirar l’òxid de zinc i l’amoxicil·lina en una fase tan delicada com la transició implicarà molt probablement una reducció de la productivitat deguda a un increment de patologies tan entèriques com respiratòries. Cal, doncs, abordar aquesta problemàtica amb un enfoc multidisciplinari que doti d’eines al sector per tal de preveure/controlar l’estat sanitari dels animals i estableixi pautes d’actuació que permetin fer front a infeccions patogèniques amb l’objectiu de mantenir la productivitat i el benestar animal.

L’objectiu general del projecte és avançar cap a la desmedicalització del pinso en la fase de deslletament en Porcí mitjançant la prevenció, el control de la prevalença de patògens i l’administració de productes Alternatius als antibiòtics/antimicrobians generadors de resistències. En aquest objectiu és clau el control de la inflamació mitjançant l’alteració de la ruta metabòlica NF-kappa()B.

El pla de treball s’estructura en quatre fases diferenciades que engloben les diferents tasques que permetran avançar en la validació de les hipòtesis i la consecució dels objectius plantejats al projecte. La primera fase inclou els estudis nutricionals d’idoneïtat d’aliments funcionals/additius en granges amb un estatus sanitari alt; en la segona fase es desenvoluparan els estudis que demostrin la reducció de la incidència de patologies en granges amb un estatus sanitari baix; la tercera fase permetrà caracteritzar els modes d’acció de les estratègies exitoses demostrades en les fases anteriors enfront un desafiament patogènic; i l’última fase validarà els resultats obtinguts a nivell comercial.

Al llarg de la primera fase del pla de treball, es preveu demostrar que les diferents dietes i additius testats no causen una reducció significativa del creixement dels animals i, fins i tot, millorar-lo. D’aquesta manera es comprova que els animals tenen un rendiment òptim, que els productes i estratègies testats són segurs per via oral i que no hi ha un rebuig a l’aliment per la seva apetència.

A la fase 2 es preveu caracteritzar la capacitat de diferents dietes i tractaments (i les sinèrgies) de reduir la incidència d’infeccions per E. coli i S. suis. Es preveu que, en aquest cas, els resultats siguin significatius ja que s’utilitzarà una granja on la incidència d’aquestes patologies és recurrentment alta. A la fase 3 es preveu caracteritzar completament el mode d’acció dels productes i dietes provats. Es demostraran els efectes induïts sobre l’hoste, el patogen i la microbiota per tal d’explicar científicament com es redueix la incidència d’aquestes malalties.

Finalment, s’executarà la fase 4 on es preveu validar l’eficàcia del tractament optimitzat a les fases anteriors a camp. Aquests resultats s’obtindran a gran escala (20 explotacions ramaderes) el que permetrà demostrar de forma fidedigne la capacitat de reducció de la incidència d’aquestes malalties i, per tant, que és possible desmedicalitzar la fase de deslletament dels garrins controlant la resposta immunitària, reduint la patogenicitat bacteriana i afavorint una microbiota beneficiosa.


“Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.”

Desenvolupament i aplicació d’una nova eina d’avaluació de seguretat alimentària en el procés d’elaboració de pernil curat.

Corporació Alimentària Guissona S.A, com a membre beneficiari del grup operatiu SEFETY.TOOL, està participant en un projecte de recerca que té per objectiu el desenvolupament d’una nova eina basada en la microbiologia predictiva i la tomografia computeritzada per a l’avaluació de la seguretat alimentària durant el procés d’elaboració de pernil curat sense nitrificants i reduït en sal. Aquest grup, està format, a més de per Corporació Alimentaria Guissona S.A, INNOVACC com a membre no beneficiari, IRTA com a centre tecnològic, a més d’altres empreses del sector càrnic.

Aquest projecte està finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”.
BeefMetaReduction: Estratègies nutricionals per a la reducció d’emissions de metà en la producció de carn de vedella

L’objectiu general del projecte és reduir les emissions de metà dels vedells d’engreix mitjançant l’ús de greixos rics en àcids poliinsaturats , buscant alhora fonts alternatives a l’oli de palma, i també mitjançant la millora de l’eficiència productiva amb la incorporació d’enzims en la dieta.

Descripció de les actuacions previstes en el projecte

 • Caracterització dels nous ingredients
 • Screening in vitro per avaluar les potencialitats a l’hora de reduir emissions de metà
 • Avaluar limitacions tecnològiques existents en l’ús dels nous ingredients per a l’elaboració de pinso a fàbrica.
 • Quantificació de l’impacte de l’estratègia aplicada sobre la reducció de metà, el consum de pinso per part de l’animal i el creixement de vedells en condicions comercials

Aquest projecte està finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”.