Projectes de recerca

Desenvolupament tecnològic, innovació i investigació de qualitat

Corporación Alimentaria Guissona, S.A. (CAGSA) participa en els projectes de recerca KETRENOVIN, Q-PORK, SMARTPROD i UMBILICAL, en el marc de la Comunitat RIS3CAT per una Cadena Alimentaria Sana, Segura i Sostenible (INNOÀPAT), i SMARTFARM i LIPOXIFEED de la Comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA), els quals estan fomentats per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.

Aquests projectes han estat cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb l'objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.També s’està participant en un projecte de comunicació efectiva de la integració vertical com estímul al consum de productes primaris locals (think-local) fomentat per l’IRTA i cofinançat pel departament d’Agricultura , Ramaderia, Persa i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea a través dels fons europeus agrícoles de desenvolupament rural.Projecte Comunicació efectiva integració vertical com estímul al consum de productes primaris locals (think-local)

El cooperativisme i la integració vertical (control i traçabilitat de tot el procés productiu, del sector primari al consumidor final) constitueix una alternativa de valor per a les empreses del sector primari per fer front a la fragilitat del sector agrari permetent-los posicionar-se en diferents mercats i ser més competitives.

bonÀrea Agrupa, grup de l’empresa Corporació Alimentària de Guissona (CAGSA), realitza i controla tota la cadena alimentària “del camp al plat”.

Aquest grup operatiu es centra en la transmissió al consumidor final dels valors d'una integració vertical ètica i responsable que afavoreixi el consum de productes locals i que aporti valor a l’origen del producte i a la producció primària. Amb aquest objectiu s’aborda l’ estudi del comportament del consumidor des d'un enfocament multidisciplinari focalitzat tant en les bases cognitives individuals com en les inconscients amb l’objectiu de induir canvis conatius a curt termini, especialment en la població menor de 30 anys (Generació Y o “Millennials”).

Objectiu del projecte:

Principal: Modificar la imatge de la marca bonÀrea i transmetre els valors de la integració vertical al consumidor.

Secundaris:

 • Determinar la percepció de marca i dels espais de compra bonÀrea i dels valors que transmet
 • Identificar oportunitats de millora en els espais de compra bonÀrea
 • Analitzar en profunditat com millorar l'experiència de compra a les botigues bonÀrea i com transmetre de forma efectiva els valors associats a la integració vertical
 • Realitzar accions de millora en establiments pilot i avaluar la resposta del consumidor

Descripció de les actuacions en el projecte:

 • Determinació de la percepció i la imatge de la marca bonÀrea (grups de discussió, entrevistes grupals i individuals, estudis d’intervenció)
 • Anàlisi en profunditat sobre com millorar l’experiència de compra a les botigues bonÀrea (estudi etnogràfic)
 • Avaluació de la resposta del consumidor després de realitzar accions de millora en establiments pilot (disseny, avaluació i validació mitjançant mesures explícites i implícites)
 • Difusió dels resultatsProjecte - Estratègies sectorials per a la prevenció de la caudofàgia i per evitar l'escuat rutinari en porcí

La implementació dels requeriments particulars de la Directiva 2008/120/CE sobre la protecció de porcs, han estat el subjecte de diferents reunions organitzades per la UE des de 2013 amb els Estats Membres, organitzacions implicades en la producció porcina, científics i experts del sector. A partir d’aquestes trobades, la comissió ha adoptat una Recomanació (2016) per a l’aplicació de la Directiva 2008/120/EC, establint estàndards mínims per a la protecció dels porcs en relació a les mesures per reduir la necessitat de tallar cues. A partir de la publicació de la Recomanació del 2016, l’interès de la UE per tal que la implementació de la normativa fos efectiva ha estat creixent, i s’han dut a terme auditories a diversos països de la UE, entre ells Espanya.

Per tant, trobar estratègies per evitar la caudofàgia que funcionin en les condicions productives i climatològiques de Catalunya és cabdal pel sector per tal de poder donar resposta a la UE sobre si és possible evitar l’escuat rutinari en porcí.

Objectiu del projecte:

L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar en les condicions productives intensives de Catalunya l’eficàcia de diferents estratègies per a prevenir la caudofàgia, així com avaluar l’adequació dels sistemes d’avaluació de riscos que s’estan començant a aplicar actualment en les granges catalanes en relació a la seva eficàcia per evitar brots de caudofàgia, o per determinar-ne les causes. Amb aquests objectius, el projecte vol donar eines als ramaders de porcí de Catalunya per respondre a un requeriment legal, que representa un repte sectorial, però també vol aportar informació sobre si és possible no escuar de manera rutinària, la qual cosa aconseguiria un altre objectiu estratègic important a llarg termini: augmentar el benestar animal.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.
El projecte SMARTPROD

És un projecte de recerca, desenvolupament i implementació de nous productes per a la prevenció, noves estratègies vacunals i eines sanitàries per garantir el subministrament de proteïna animal de qualitat, augmentant la rendibilitat, la competitivitat i la seguretat alimentària.

Les diferents activitats englobades dins el projecte estan encaminades a aconseguir els següents objectius:

 • Augmentar la qualitat i la quantitat de proteïna animal pel consum humà, tant d'origen aviar (carn i ou), com del peix, millorant per tant la qualitat d'aliment pel consum humà.
 • Millorar el benestar, la salut animal i humana.
 • Disminuir el cost de producció de vàries espècies o categories animals, com gallines camperes, gallines ecològiques, reproductores, o altres en avicultura, i principalment el llobarro en aqüicultura.
 • Reduir el consum d'antibiòtics, eliminant-ne el seu ús en algunes produccions concretes.
 • Fer créixer la industria, creant nous llocs de treball, principalment qualificats, i augmentar la internacionalització d'empreses catalanes.
El conjunt d’activitats del projecte tindrà un efecte positiu en la seguretat i qualitat alimentària, benestar animal i medi ambient, així com en l’augment de la disponibilitat d’aliments donat que s’incrementarà tant la productivitat com la qualitat d’aliments pel consum.El projecte Q-PORK/WP3

L’objectiu és avançar en els coneixements de noves solucions tecnològiques per a desenvolupar un nou sistema de classificació de canals a nivell d’escorxador que permeti detectar aquelles canals que presentin olor sexual. Aquesta classificació permetria assegurar una millor qualitat sensorial de la carn procedent de porcs mascles sencers. Per aconseguir l'objectiu marcat es necessari desenvolupar protocols per a la classificació de les canals a la mateixa línia de sacrifici, i desenvolupar un sistema de marcatge/identificació de les mateixes online.El projecte UMBILICAL

És un projecte d’innovació que pretén abordar alguns dels reptes actuals del sector agroalimentari com ara l’aparició de nous productes amb valor afegit, l’augment de la confiança per part dels consumidors, la reducció de l’impacte ambiental o la mitigació del malbaratament alimentari. Concretament, aquest projecte planteja la implementació d’un nou sistema productiu per la cria de vedells lactants (mamons) inspirant-se amb l’eslògan “Innovating from farm to fork”. Així doncs, el principal objectiu del projecte és crear una nova línia productiva de vedells per oferir una carn de millor qualitat, propera, saludable i sostenible, esdevenint una nova marca de carn de vedella anomenada “VITAL”. Conseqüentment, els resultats d’aquest projecte volen contribuir a impulsar el consum de carn de vedella i millorar certes condicions productives com l’estat sanitari i l’eficiència alimentària dels animals.El projecte SMARTFARM

És un projecte de recerca que vol contribuir a millorar l’eficiència de les granges catalanes tecnificant els processos productius. En el context de la ramaderia intensiva actual, en el qual s’ha de trobar un equilibri entre el cost de producció, la salut i el benestar dels animals, lligat a una producció el més eficient possible, és capital disposar d’un seguiment exhaustiu de tots els paràmetres que puguin condicionar aquest delicat equilibri.

El projecte persegueix aconseguir dades validades en temps real per facilitar la presa de decisions a peu de granja a partir d’aspectes com: el control eficient dels contaminants ambientals (amoníac), la millora de l’homogeneïtat dels lots productius (variabilitat de pes viu en porcí), la identificació precoç de malalties a través del consum d’aigua en truges lactants i la integració de dades per a la presa de decisions en el boví lleter. La finalitat, però, no és implementar tecnologia a les nostres granges, sinó identificar, monitoritzar i validar aquells paràmetres clau que ens aportin solucions rendibles a les necessitats actuals de la ramaderia.

El projecte SMARTFARM és un projecte de la COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la UE en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i gestionat per ACCiÓ.
que hi participen l'SNiBA-UAB, Vall Companys, bonArea Agupa, Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya i Ymaging.El projecte KETRENOVIN

És un projecte col∙laboratiu que posa la biotecnologia – tecnologia clau facilitadora‐ al centre del projecte per obtenir una nova generació d’ingredients aplicables al mercat de l’alimentació saludable.

Alhora, es pretén posar de manifest la necessitat d’incorporar la biotecnologia com a eina essencial per a capacitar les empreses a l’hora d’obtenir i validar ingredients per desenvolupar‐los fins a generar així nous aliments funcionals, suplements, pinsos funcionals, nous productes carnis de millor qualitat nutricional, reològica i organolèptica, que han de passar a formar part de la dieta humana i la dels animals per aportar‐los un valor afegit saludable.El projecte LIPOXIFEED

L’objectiu final del projecte és identificar i valoritzar nous subproductes grassos i subproductes rics en antioxidants naturals que puguin incorporar-se de forma segura a l’alimentació dels animals monogàstrics, millorant l’eficiència, rendibilitat i sostenibilitat de la indústria agroalimentària i al mateix temps permetre augmentar la vida útil dels aliments mentre mantenim o millorem la seva qualitat nutricional i organolèptica.

El repte del projecte consisteix en identificar, caracteritzar i testar subproductes grassos i subproductes rics en antioxidants naturals generats per la pròpia indústria agroalimentària, per tal de generar nous productes amb un elevat valor afegit que siguin d’utilitat per a l’alimentació animal, promovent la seva transformació en un sistema d’economia circular basat en el reaprofitament de recursos i la valorització de subproductes i coproductes d’origen vegetal i/o de la indústria pesquera. En darrera instància, el que pretenem és dirigir esforços cap a una producció animal optimitzada i sostenible, en línia amb les polítiques en aquest àmbit per part de la Comissió Europea.

Això es traduirà en programes d'alimentació per a animals monogàstrics (pollastres, porcs i gallines ponedores) més rendibles, dissenyant fórmules de pinso més econòmiques en base a incorporar matèries grasses i antioxidants alternatius, millorant la vida útil dels productes finals i potenciant la seva utilització per part de l'animal.El projecte JAÇ (Nou model de gestió ambiental i nutricional en granges de pollastres d’engreix per a la reducció de lesions no infeccioses)

L’objectiu principal del projecte és reduir la incidència de pododermatitis i millorar el benestar animal en les explotacions intensives de pollastres d’engreix, a través d’un nou model de gestió basat en diferents estratègies ambientals i nutricionals.

La majoria de lesions per pododermatitis que es detecten en els pollastres d’engreix són produïdes per la humitat del jaç (llit de la granja) i l’alliberament excessiu d’amoníac procedent del nitrogen present en les femtes. Per això, en aquest projecte, es planteja realitzar un estudi per establir quins materials són més adients pel jaç i com s’han de gestionar, així com establir una dieta nutricional per millorar la salut d’aquests pollastres; aquestes mesures ens permetran reduir la incidència de pododermatitis.

Actualment, la detecció de pododermatitis en els pollastres que arriben als escorxadors penalitza la qualificació dels indicadors de benestar animal. A més, les potes dels pollastres afectats no poden ser comercialitzades, amb la conseqüent reducció del rendiment econòmic de l’explotació.

Per assolir l’objectiu principal, es plantegen els següents objectius específics:

 • a) Determinar el material més adequat pel jaç, segons la mida de la partícula i les característiques d’absorció i sequedat, sense perjudicar els resultats productius.
 • b) Estudiar diferents estratègies de maneig del jaç, per mantenir-ne la sequedat i una adequada capacitat d’absorció.
 • c) Avaluar dietes nutricionals més digestibles, relacionades amb una millor salut intestinal dels pollastres d’engreix.
 • d) Transferir i divulgar els resultats del projecte en el sector, de manera que es puguin aplicar aquests coneixements a altres explotacions avícoles d’engreix.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020