Renta 2022


Important: Només s’admeten un màxim de 2 declaracions per cita.Per a més declaracions, s’hauran de demanar el nombre de cites necessàries.


Preu del servei: declaració simple 34€; declaració amb activitat econòmica 63€

L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres, de 9:00 - 13:00 // 16:00 - 18:00.

També ens pot trucar al telèfon 973 550 100 (extensió 7138) o enviar un correu electrònic a irpf@bonarea.com
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Informació personal

 • Esborrany de la declaració de l’exercici 2021, si se’n disposa
 • Declaració de la renda de l’exercici 2020
 • DNI del titular + DNI i any de naixement de tots els membres de la unitat familiar
 • Certificat de grau de discapacitat, si s’escau

Capitals i valors

 • Certificat del banc dels comptes que hagin generat interessos (comptes, llibretes, accions, lletres del tresor, fons d’inversió, etc.)

Lloguers d'inmobles

 • Certificat de retencions de lloguers, IBI, préstecs, reparacions, assegurances, comunitats, etc.

Guanys i pèrdues patrimonials

 • Justificants de transmissió d’accions (en el cas de FIM’s, el certificat de l’entitat dipositària)
 • Transmissió d’immobles, escriptura de compra/venda, i rebut de l’IBI

Rendiments del treball

 • Certificat d’empresa (en el cas de treballadors assalariats)
 • Altres certificats (pensions, maternitat, atur...)
 • Despeses vàries (Defensa Jurídica, Quotes Sindicals, Col·legis Professionals, etc.)

Inmobles propis

 • Rebuts IBI 2021
 • Rebuts contribucions rústiques i urbanes
 • Inversions i interessos per a l’adquisició, rehabilitació i ampliació de l’habitatge efectuades amb anterioritat al 2013 (detall del banc on constarà capital amortitzat i interessos)

Empresaris i professionals

 • Estimació Directa Simplificada: Ingressos i despeses per conceptes de l’exercici 2021
 • Estimació Directa Normal: Balanç de pèrdues i guanys
 • Declaracions de Pagaments Fraccionats (Models 130 i 131)

Reduccions/deduccions

 • Plans de Pensions, Pagaments a Mutualitats Professionals, Pensions compensatòries a favor del cònjuge, anualitats per aliments
 • Lloguer d’habitatge habitual (contractes firmats fins a 2014)
 • Donatius benèfics, despeses d’estudis (si s’hi poden incloure)

bonÀrea Assessora

Fiscalitat, comptabilitat, laboral i d’altres serveis

bonÀrea Assessora és un servei de bonÀrea Agrupa per a petites i mitjanes empreses, autònoms i particulars , per cobrir i resoldre les seves necessitats fiscals, comptables i laborals , amb més de 10 anys d’experiència.

Es tracta d’un servei professional amb contacte directe i atenció personalitzada, i als preus ajustats que caracteritzen tots el serveis de bonÀrea Agrupa. 

El nostre equip humà està format per advocats, tècnics en relacions laborals, comptabilitat i altres professionals per oferir-li un servei integral d’assessorament, totalment personalitzat.

ASSESSORIA FISCAL

 • Cobrim totes les necessitats de presentació de les declaracions tributaries de la seva empresa, antònom o particular.
 • Tramitació de requeriments i inspeccions fiscals.

ASSESSORIA COMPTABLE

 • Comptabilització de factures i confecció de la comptabilitat principal.
 • Confecció i presentació dels comptes anuals.

ASSESSORIA LABORAL

 • Contractació de personal i confecció de nòmines.
 • Tràmits i liquidacions TGSS.
 • Confecció i tramitació dels certificats, declaracions i comunicacions necessàries.
 • Gestió directa amb la Seguretat Social a través del sistema red.
 • Tramitació d’accidents de treball.
 • Els nostres serveis d’assessoria fiscal i laboral inclouen l’assessorament permanent a la seva empresa.

ALTRES SERVEIS

 • Declaracions de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni.
 • Sol·licitud de devolució parcial de l’impost sobre el gasoil agrícola.
 • Tramitació de canvis de titularitat de tot tipus de vehicles i maquinària agrícola.
 • Transportistes. Renovació de targetes de transport.
 • Contractes de lloguer de vivenda, granges, finques rústiques.
 • Tramitació d’herències, escriptures de compravenda i tot tipus d’operacions, a l’oficina liquidadora i al registre corresponent.

Consulti’ns i li farem un pressupost ajustat a les seves necessitats.
Tel. 973 550 100