Política privacitat accionistes
La present política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives de forma que serà responsabilitat de l’interessat consultar-la amb certa freqüència. En aquells casos en els que es disposi de les corresponents dades de contacte de l’interessat afectat per les modificacions se li notificarà amb caràcter previ a l’aplicació de les mateixes.

1.- RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les meves dades?
Identitat CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. (en endavant CAGSA)
NIF A-25445131
Direcció postal C/ TRASPALAU, 8 GUISSONA (25210)
Telèfon 973 550 100
Correu electrònic lopd@bonarea.com
2.- ACTIVITATS DE TRACTAMENT


ACTIVITAT Accionistes
Finalitat Tractarem les seves dades personals amb la única finalitat de gestionar la seva relació amb nosaltres com a accionista de l’entitat.
Legitimació El tractament de les dades personals és necessari per l’execució del contracte que el vincula amb nosaltres.
Dades tractades Dades identificatives i de contacte Dades bancàries
Procedència de les dades Únicament tractarem les dades que vostè ens hagi facilitat en el moment de la inscripció.
Destinataris de les dades Entitats financeres Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Jutges i Tribunals, quan sigui requerit per llei o en el marc d’un procediment judicial.

ACTIVITAT WhatsApp
Finalitat Contactar i comunicar-nos amb vostè via WhatsApp
Legitimació Només ens posarem en contacte amb vostè a través de l’aplicació per a mòbil WhatsApp si així ho ha consentit marcant la corresponent casella en el moment de donar-se d’alta.
Dades tractades Número de telèfon
Procedència de les dades Utilitzarem el número de telèfon que vostè ens hagi indicat en el moment de donar-se d’alta.
Destinataris de les dades Ha de tenir present que les seves dades personals seran tractades per WhatsApp Ireland Limited en base a la seva pròpia política de privacitat, de manera que nosaltres no ens fem responsables de la gestió que aquesta plataforma pugui fer d’aquestes dades.

ACTIVITAT Comunicacions Comercials
Finalitat Enviar-li comunicacions comercials i informació d’interès de les diferents empreses que formen bonÀrea Agrupa.
Legitimació Només li remetrem aquest tipus de comunicacions si ens ha donat el seu consentiment explícit en el moment de donar-se d’alta com a accionista.
Dades tractades Correu electrònic i direcció postal
Procedència de les dades Facilitades per vostè en el moment de donar-se d’alta.
Destinataris de les dades Entitats que formen part de bonÀrea Agrupa. Pot consultar una relació d’entitats aquí: https://www.bonarea-agrupa.com/societats

ACTIVITAT Videovigilància
Finalitat Les imatges captades per les càmeres de seguretat es tractaran amb la finalitat de garantir la seguretat dels béns i de les persones, així com de les pròpies instal·lacions.
Legitimació L’empresa té un interès legítim en preservar la seguretat dels béns i de les persones que es troben en les instal·lacions.
Dades tractades Imatges captades per les càmeres de seguretat
Procedència de les dades Les imatges que es tracten provenen de les càmeres de seguretat
Destinataris de les dades Aquestes imatges només seran cedides a Forces i Cossos de Seguretat, així com a Jutges i Tribunals, quan ho requereixin.

ACTIVITAT Exercici drets ARSO-POL
Finalitat Tractarem les seves dades personals per gestionar l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, així com d’oposició i limitació al tractament de les mateixes, tal com estableix la llei
Legitimació Donar compliment a l’obligació legal establerta per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals
Dades tractades Dades identificatives
Procedència de les dades Les dades son les que vostè ens facilita en el formulari d’exercici de drets que pot trobar en l’enllaç indicat en l’apartat 4. Drets
Destinataris de les dades Aquestes dades únicament podran ser facilitades als organismes de l’Administració Pública competents en cas de ser requerit per llei o en el marc d’un procediment legal.3.- TERMINI DE CONSERVACIÓ

Durant quan temps conservaran les meves dades personals?

Les seves dades personals seran conservades fins que es compleixi la finalitat per la que han estat recollides. Una vegada s’hagi complert amb la finalitat per la que van ser recollides seran degudament bloquejades, quedant a disposició únicament a sol·licitud de Forces i Cossos de Seguretat, Jutges i Tribunals, Ministeri Fiscal o de les Administracions Públiques competents, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’n poguessin derivar. Finalment, un cop transcorregut aquest període de bloqueig obligatori per llei, les seves dades seran suprimides definitivament.

Dades dels subscriptors a comunicacions comercials: aquestes dades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti donar-se de baixa.

Videovigilància: per llei, les imatges captades per les càmeres de seguretat no es guardaran més enllà de 30 dies.


4.- DRETS

Quins son els meus drets respecte les dades de caràcter personal que els he facilitat i com els puc exercir?

Accés Té dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que figuren en els fitxers de CAGSA
Pot exercir aquests drets a través de https://www.bonarea-agrupa.com/arco
Rectificació Pot modificar les dades personals de la seva titularitat que siguin inexactes o errònies.
Supressió Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per les finalitats per les que es van recollir.
Oposició En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals. CAGSA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Com a titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament de les mateixes:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament que s’està realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les mateixes.
  • Quan CAGSA ja no necessiti tractar les seves dades personals, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Quan vostè, com a titular de les seves dades personals, s’hagi oposat al tractament de les mateixes pel compliment d’una missió en interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els seus
Portabilitat de les seves dades personals Té dret a rebre en format electrònic, les dades personals de la seva titularitat que ens hagi facilitat, així com a sol·licitar-nos que les cedim a un tercer que vostè designi.

Puc retirar el meu consentiment?

En aquells casos en els que la legitimació del tractament es basi en el consentiment de l’interessat com, per exemple, en l’enviament de comunicacions comercials, l’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a aquesta retirada i quedant assabentat de que, en determinats casos, pot afectar a la gestió del servei en qüestió, podent resultar incomplet, defectuós o d’impossible realització.

On puc reclamar en cas de considerar que s’han vulnerat els meus drets respecte les meves dades personals?

Si considera que les seves dades no estan sent tractades segons estableix la llei pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de DPO@bonarea.com o presentar la seva reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


5.- CONFIDENCIALITAT

Com em garanteixen la confidencialitat i seguretat en el tractament de les meves dades personals?

Li garantim que les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i que s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons la normativa aplicable en la matèria.

Les comunicacions a través d’Internet (per exemple, correus electrònics) no son segurs excepte que es trobin xifrats. Ha de tenir en compte que, per la pròpia naturalesa d’internet, les seves comunicacions poden passar per un número indeterminat de països abans de ser entregades.

Des de CAGSA no podem acceptar cap tipus de responsabilitat en cas d’accés no autoritzat o pèrdua d’informació personal que quedi fora del nostre control.

CAGSA no li sol·licitarà mai informació personal de cap tipus a través de mitjans de comunicació no oficials. Només vostè és responsable de mantenir la seva informació personal segura i no compartir-la amb altres. En cas de dubte, contacti amb nosaltres abans de facilitar la seva informació.

En el lloc web podem facilitar enllaços a pàgines web de tercers però no som responsables de la seguretat ni del contingut d’aquestes pàgines web. Tingui cura de llegir la política h de privacitat i la política de cookies d’aquestes entitats abans d’utilitzar o introduir informació personal en les seves pàgines web. El mateix resulta aplicable a qualsevol pàgina web o contingut de tercers als que es pugui connectar per utilitzar els nostres productes i serveis.

Pot difondre la seva informació per mitjà de plugins de xarxes socials o a través de serveis de tercers que li permeten publicar crítiques o altres tipus d’informació públicament. Aquests plugins i aplicacions son operats per la pròpia xarxa social de manera que es troben subjectes a les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat i cookies.