Responsable control granges d'engreix de porcs

29/03/2018

Descripció del lloc

Control i seguiment del bestiar porcí a les granges d'engreix dels socis.[+]

Enginyer de processos

30/04/2018

Descripció del lloc

Es responsabilitzarà de definir i millorar processos productius conjuntament amb els usuaris finals de producció i manteniment tenint en compte aspectes de producitivitat, seguretat, ergonomía, etc... Defiinirà la maquinària requerida, la comprarà (internament o externament) i la instal·larà. Controlarà el pressupost i el timming de l'obra. [+]

Tècnic millora de línies productives

15/05/2018

Descripció del lloc

Participació activa en nous projectes. Disseny de noves línies de producció. Optimització dels recursos actuals buscant la millora productiva. Control i anàlisis dels processos actuals, determinant els punts que no aporten valor i aconseguint un estalvi econòmic. Disseny de lay-outs i contacte amb proveïdors.[+]

Arquitecte tècnic

10/05/2018

Descripció del lloc

Direcció executiva d'obres d'edificació. Control de qualitat, costos, amidaments. Planificacions d'obra. Suport a l'actual equip de 2 arquitectes i 1 arquitecte tècnic. Opció coordinació de seguretat i salut[+]

Projectista mecànic

29/03/2018

Descripció del lloc

Es responsabilitzarà del disseny mecànic de les màquines requerides, així com de la compra de components per fabricar-les a les nostres instal·lacions amb personal propi o subcontractat.[+]

Assessor canvi imatge tendes bonàrea

09/05/2018

Descripció del lloc

- Valorar els elements físics i estat general de cada tenda visitada i estudiar i valorar quines millores es poden aplicar per tal de poder aplicar la nova imatge a les tendes bonÀrea i aprofitar per optimitzar i millorar la distribució del mobiliari de la tenda. - Visitar les tendes, comprovar l'estat físic, plantejar millores, preparar plànols amb els canvis proposats, presentar relació de canvis, càlcul del cost i seguiment dels industrials implicats en els canvis. [+]

Tècnic d'expansió de botigues (zona barcelona)

06/04/2018

Descripció del lloc

- Prospecció de locals i poblacions (demanar informació dels locals i de les poblacions per corroborar que compleixen el mínim necessari). - Visitar locals i poblacions per definir la viabilitat i comercialitat dels locals. - Visites d'obra. - Seguiment de les llicències d'obra i activitat.[+]

Assessor veterinari especialista en porcí

11/05/2018

Descripció del lloc

-Assessorar i controlar les granges assignades per l'assoliment de la qualitat dels aliments. -Atendre les incidències i reclamacions relaciones amb l'aliment animal. -Aconsellar programes de pinsos. -Proposar accions per millorar la viabilitat econòmica de les granges. -Anàlisi de resultats tècnics i econòmics de granges. -Seguiment dels programes sanitaris. -Atendre emergències veterinàries. [+]