Enginyer industrial millora processos guissona

01/08/2018

Descripció del lloc

Es responsabilitzarà de definir i millorar processos productius conjuntament amb els usuaris finals de producció i manteniment tenint en compte aspectes de producitivitat, seguretat, ergonomía, etc... Defiinirà la maquinària requerida, la comprarà (internament o externament) i la instal·larà. Controlarà el pressupost i el timming de l'obra. [+]

Enginyer tècnic de manteniment

06/07/2018

Descripció del lloc

- Organitzar i coordinar les activitats de manteniment de les seccions de mecànica general (depuradora, vapor, aigua i residus) i de les seccions del departament de comercial, de manera conjunta i sota el mando del responsable de la secció. Assumirà les seves responsabilitats, en absència del seu cap. - Gestió mitjançant aplicació informàtica de les tasques a realitzar - Operacions de manteniment preventiu i correctiu de les següents màquines i instal·lacions: Circuit integral d'aigua de consum, sistema de descalcificació d'aigues, depuració d'aigues residuals, circuit integral de vapor - Operacions de manteniment preventiu i correctiu de màquines i instal·lacions en el departament comercial de carns - Aportar, millorar i automatitzar processos segons la norma vigent. [+]

Enginyer elèctric

25/06/2018

Descripció del lloc

Planificació, execució i direcció d'obra de les inversions aprovades Valorar tècnica i econòmicament les inversions d'obres confeccionant-ne un pressupost final Gestió de les compres i factures dels equips i materials per les obres Control de resultats econòmics de les obres que s'executen i dels resultats de la secció[+]

Tècnic en prevenció de riscos laborals

11/06/2018

Descripció del lloc

Gestió de l'avaluació de riscos i planificació preventiva. Gestió de la implantació del manual d'emergències i formació. Gestió de la accidentabilidad i absentisme, compliment de legislació en màquines i equips de treball. Gestió dels productes químics i substàncies perilloses. Gestió de l'ús d'equips de protecció individual i coordinació de les activitats.[+]

Arquitecte

25/05/2018

Descripció del lloc

Disseny dels nous projectes que inclouen components d'arquitectura. Execució i direcció d'obra dels projectes que inclouen tasques d'arquitectura (grans àrees, vivendes, etc). Preparació inversions, control pressupostos, contractació proveïdors. [+]

Tècnic millora de línies productives

15/05/2018

Descripció del lloc

Participació activa en nous projectes. Disseny de noves línies de producció. Optimització dels recursos actuals buscant la millora productiva. Control i anàlisis dels processos actuals, determinant els punts que no aporten valor i aconseguint un estalvi econòmic. Disseny de lay-outs i contacte amb proveïdors.[+]

Veterinari especialista en porcí

28/06/2018

Descripció del lloc

-Assessorar i controlar les granges assignades per l'assoliment de la qualitat dels aliments. -Atendre les incidències i reclamacions relaciones amb l'aliment animal. -Aconsellar programes de pinsos. -Proposar accions per millorar la viabilitat econòmica de les granges. -Anàlisi de resultats tècnics i econòmics de granges. -Seguiment dels programes sanitaris. -Atendre emergències veterinàries. [+]

Assessor canvi imatge tendes bonàrea (zona barcelona)

09/05/2018

Descripció del lloc

- Valorar els elements físics i estat general de cada tenda visitada i estudiar i valorar quines millores es poden aplicar per tal de poder aplicar la nova imatge a les tendes bonÀrea i aprofitar per optimitzar i millorar la distribució del mobiliari de la tenda. - Visitar les tendes, comprovar l'estat físic, plantejar millores, preparar plànols amb els canvis proposats, presentar relació de canvis, càlcul del cost i seguiment dels industrials implicats en els canvis. [+]

Tècnic d'expansió de botigues (zona barcelona)

06/04/2018

Descripció del lloc

- Prospecció de locals i poblacions (demanar informació dels locals i de les poblacions per corroborar que compleixen el mínim necessari). - Visitar locals i poblacions per definir la viabilitat i comercialitat dels locals. - Visites d'obra. - Seguiment de les llicències d'obra i activitat.[+]